پرســـــــه در حـوالی بی تفــــاوتی !
تویی که مرا در حال سقوط میبینی . . . آیا تا به حال به این فکر کردی که شاید تو وارونه ایستاده باشی؟؟
شروع ترم

یک هفته بعد از شروع ترمدو هفته بعد از شروع ترم

قبل از میان ترم

در طول امتحان میان ترم

بعد از امتحان میان ترم


قبل از امتحان
پایان ترم

اطلاع از برنامه پایان ترم


7 روز قبل از پایان ترم6 روز قبل از پایان ترم5 روز قبل از پایان ترم4 روز قبل از پایان ترم2 روز قبل از پایان ترم1 روز قبل از پایان ترم

شب قبل از امتحان1 ساعت قبل از امتحان

در طول امتحان


هنگام خروج از
سالن امتحان
 

پنجشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۰ | 18:58 | غزاله |